Search form

Drɛwɩ (Actes) 13:24

24Te Zozi 'ka tian Bali -le 'wɩ 'nɔnnɔn vɩdɩ 'silɛa dɩɛ, Zan -a 'vɩ Izraɛl 'nɔn lɛ 'nan, 'o 'si 'o drɛ wɩ -wlidɩ "man, 'o 'fli -nɔn Bali lɛ, -e 'o 'ta 'o -batize drɛ.