Search form

Drɛwɩ (Actes) 13:4

Barnaba 'lee Saul -kʋ Sipri

4Barnaba 'lee Saul nɛn Bali lei 'saun o 'pa 'sia bɛ, o -kʋ Selusi 'fla jemie man, ɛn o -fɔ -klʋ -dan ji, ɛn o -kʋ Sipri 'trɛda 'yi yei.