Search form

Drɛwɩ (Actes) 13:47

47-Yɛɛ cɩ 'nan 'wɩ nɛn Minsan "e 'nan 'kʋ drɛ bɛ -nyrɛn 'nan:

‹Mɛin drɛ 'tɛ 'san nɛn

e 'lɛglɔn pɛɛnɔn 'ji dra 'wein bɛ -a.

'I vɩ minnun lɛ 'trɛ pɛɛnɔn da 'nan

Bali 'o "sia 'wɩ 'ji.› »