Search form

Drɛwɩ (Actes) 14

Pɔl 'lee Barnaba 'bɔla Ikomiɛn

1Zɩ Pɔl 'lee Barnaba 'bɔla Ikomiɛn bɛ, ɛn o wla "nyian Zuif 'nɔn 'le cin yɩ 'kuin. O Bali -le 'wɩ 'nɔnnɔn 'vɩ -wlɛ, -a -nan nɛn Zuif 'nɔn "kaga 'lee minnun nɛn o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ, o -fɔ Zozi 'va. 2'Pian Zuif 'nɔn nɛn o 'ka "vale o yi -tɛala 'wɩ zɩɛ -a da dɩɛ, o 'wɩ wʋʋman minnun nɛn o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ 'o 'ji, te 'o 'wulo -ji "nrɔnman -wlidɩ "bʋɩ Zozinɔn man. 3Pɔl 'lee Barnaba 'mɔn 'kpa tɩglɩ Ikomiɛn. O yi -tɛra Minsan da, ɛn o -yee 'wɩ 'nɔnnɔn nɛn e min "sia 'wɩ 'ji bɛ -a 'vɩ 'kpa tɩglɩ. Bali 'pa o va, -a -nan nɛn o -cɛ -srɔn "wɩnun 'lee 'lɛbo "fɔ wɩnun drɛ.

4Min "kaga cɛɛn 'e cin man 'fla 'bɔ da, min -mienun a Zuif 'nɔn -sru, ɛn min -mienun a Zozi 'le 'pasianɔn -sru. 5Zɩ minnun nɛn o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ, 'lee Zuif 'nɔn, 'lee 'o 'tanɔn a 'o man wʋʋnan 'nan -e 'o 'tɛ 'pa Pɔl 'lee Barnaba da, -e 'o -kɔlɛ wɛɛn o va bɛ, 6ɛn Pɔl 'lee Barnaba a -kɔnnɛn 'yɩ, -a -nan nɛn o flan bli, o -kʋ Lisiani 'lɛglɔn 'ji 'flanun nɛn o o laabo Lisitri 'lee Dɛrbʋ bɛ -a da, 'lee o "srɔn 'flanun da. 7Ɛn o Bali -le 'wɩ 'nɔnnɔn 'vɩ 'nan nun.

Pɔl 'lee Barnaba 'bɔla Lisitri

8Min -tʋ a Lisitri 'fla, e ya 'e -srandɩ "tra. Waa -ya 'e 'lɔ le -a, ya'a tian 'li 'ta wʋlɛ dɩ. 9'Wɩ nɛn Pɔl cɩ -a vɩnan bɛ, -a "trɔɛn "a -yrɛ, -a -nan nɛn Pɔl -a -nanjɛn tɛin, ɛn Pɔl -a -tɔ 'nan min zɩɛ e yi -tɛala 'yee 'belidɩ da, 10ɛn Pɔl "e -yrɛ wei 'plɛblɛ 'ji 'nan: «'I 'wluan lou 'i 'cɛin -da tɩglɩ.» 'Nun tɔɔn e drɛ "klɩ, ɛn e wluan, ɛn e 'ta wʋdɩ 'sia.

11'Wɩ nɛn Pɔl -a drɛ bɛ, zɩ minnun -a -nan 'yɩ bɛ, ɛn o -paandɩ 'sia -a vɩdɩ -a Lisiani wei -ji 'nan: «Bali lila "da "minnun -a, ɛn o 'bɔla -kaa 'va.» 12Te o Barnaba laabo «Zeus», ɛn o Pɔl "le laabo «Ermɛs», kɔɔ -yɛɛ 'wɩ tin 'ba 'le "wɛan. 13"Wɛɛ bɔla -wee fla 'bɔ da bɛ, -wee bali Zeus 'bɔ 'pan 'kɔn a 'e 'tɔdɩ -nan. -A -nan nɛn -wee Zeus -panzan -ta trinun -a 'fla 'bɔ man -klɔn -yrɛ "nɛn te lu -fui "a 'e 'fɔdɩ o -blɔ -man. Zeus -panzan 'bɔ 'lee minnun "kaga "a "vale 'nan 'o Zozi 'le 'pasianɔn 'bɔ -paan.

14'Pian zɩ Zozi 'le 'pasianɔn Barnaba 'lee Pɔl 'wɩ zɩɛ -a 'man bɛ, o ta kli, -a 'wɩ 'nan o man, ɛn o 'wee sɔnun 'fʋɩ bʋʋ 'o da, ɛn o -kʋ minnun yei "nun, te o -paan "man -wlɛ 'nan: 15«-Mɛ "wɛan nɛn kaa dra zɩɛ, minnun "tun "nɛn 'kʋ 'a "le 'cee 'wɩ 'zʋ. Kʋ -ta Bali -le 'wɩ 'nɔnnɔn vɩlɛ 'cɛɛ, 'nan -e 'ka 'si 'cee 'wɩ "tun "nun 'labɛ -a drɛdɩ man, -e 'ka -sɔɔnla Bali nɛn -a yiɛ cɩ "man "bɛ -a -sru. -Yɛɛ 'trɛ drɛ, ɛn -yɛɛ la drɛ, ɛn -yɛɛ jemie drɛ 'lee 'e 'va fɛnun pɛɛnɔn. 16'Li 'e tɛdɛ bɛ, e minnun 'tʋɩ, ɛn o sɔɔnla 'o 'bɔ 'ci 'sɔ wɩnun -sru. 17'Pian ya'a 'flinlɛ 'yee "yi "ci -kɔɔndɩ -a dɩ. -Yɛɛ cɩ 'nan e laa "sia laji te yaa -fɛan 'cɛɛ, e 'cee fɛ 'wlɛnun dra 'e tʋ -man, e ci "nrandɩ 'lee -blɩfɛ -nɔan 'cɛɛ "kaga.» 18Pɔl 'lee Barnaba "koe "nyan -a vɩdɩ -a -wlɛ 'nan, te 'o 'o 'pan dɩ, 'vaa ɛn waa 'man.

19-A -nan nɛn Zuif 'nɔn 'si Antiɔs 'lee Ikomiɛn, ɛn o -sɛn minnun zɩɛ o va, ɛn o Pɔl -sɔn -kɔlɛ -a. Waa plila, o -kʋ -a lunɛn 'o 'ci nrɔn 'nan e -ka. 20'Pian zɩ Zozinɔn -a si -fɔ bɛ, ɛn Pɔl wluan lou, e -ta 'fla.

Pɔl 'lee Barnaba -kʋ Dɛrbʋ ɛn o 'li 'o da Antiɔs

-A ta tʋ cɛɛn ɛn Pɔl 'lee Barnaba -kʋ Dɛrbʋ. 21O Bali -le 'wɩ 'nɔnnɔn 'vɩ 'fla zɩɛ -a da, ɛn min "kaga "fɔ Zozi 'va. -A -nan nɛn o 'li 'o da Lisitri 'lee Ikomiɛn 'lee Antiɔs Pisidi. 22O -ta Zozinɔn "koe "tɔdɩ -a 'o da, te o 'wɩ "paala -wlɛ 'nan, 'o yi -tɛra Bali da 'li 'trilii, te waa ve -wlɛ 'nan: «-Kaa yra ye "kaga 'vaa, -e -kaa kʋ Bali -le mingɔnnɛn trɛda.» 23-Te o 'bɔla -leglizi -tʋ -nan -e 'o -wee min cejenun -tɔɔ, ɛn -te o cɛɛn Bali trʋ 'badɩ 'lee fɛ 'sɔndɩ man, -e 'o o -pɛba wʋ Minsan nɛn o yi -tɛra "da "bɛ -yrɔ.

24Zɩ Pɔl 'lee Barnaba Pisidi 'lɛglɔn cɛɛn bɛ, ɛn o 'bɔla Panfili 'lɛglɔn 'ji. 25O Bali -le 'wɩ 'nɔnnɔn 'vɩ Pergi, ɛn o sɔɔn "ji Atali.

26'Fla zɩɛ -a da nɛn o -fɔ -klʋ -ji, ɛn o 'li 'o da Antiɔs. Antiɔs 'bɔ 'nan nɛn o o -pɛba 'wʋ Bali lɔ 'nan 'e "yi drɛ -wlɛ, -e 'nyranman nɛn o "sia -a 'panan zɩɛ bɛ o 'pa.

27Zɩ o 'bɔla Antiɔs bɛ, ɛn o -leglizi 'nɔn cin 'yɩ, ɛn 'wɩnun nɛn Bali ciɩla o va yaa drɛ bɛ, waa 'sinan 'pa. Waa -ci 'vɩ "nyian -wlɛ 'nan, minnun nɛn o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ, Bali -si 'lɛ 'sʋ -wlɛ 'nan 'o yi -tɛra 'e da. 28"Bɛ -sru Pɔl 'lee Barnaba -fʋ o va tʋ "kaga 'kpa -a.