Search form

Drɛwɩ (Actes) 14:1

Pɔl 'lee Barnaba 'bɔla Ikomiɛn

1Zɩ Pɔl 'lee Barnaba 'bɔla Ikomiɛn bɛ, ɛn o wla "nyian Zuif 'nɔn 'le cin yɩ 'kuin. O Bali -le 'wɩ 'nɔnnɔn 'vɩ -wlɛ, -a -nan nɛn Zuif 'nɔn "kaga 'lee minnun nɛn o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ, o -fɔ Zozi 'va.