Search form

Drɛwɩ (Actes) 14:15

15«-Mɛ "wɛan nɛn kaa dra zɩɛ, minnun "tun "nɛn 'kʋ 'a "le 'cee 'wɩ 'zʋ. Kʋ -ta Bali -le 'wɩ 'nɔnnɔn vɩlɛ 'cɛɛ, 'nan -e 'ka 'si 'cee 'wɩ "tun "nun 'labɛ -a drɛdɩ man, -e 'ka -sɔɔnla Bali nɛn -a yiɛ cɩ "man "bɛ -a -sru. -Yɛɛ 'trɛ drɛ, ɛn -yɛɛ la drɛ, ɛn -yɛɛ jemie drɛ 'lee 'e 'va fɛnun pɛɛnɔn.