Search form

Drɛwɩ (Actes) 14:17

17'Pian ya'a 'flinlɛ 'yee "yi "ci -kɔɔndɩ -a dɩ. -Yɛɛ cɩ 'nan e laa "sia laji te yaa -fɛan 'cɛɛ, e 'cee fɛ 'wlɛnun dra 'e tʋ -man, e ci "nrandɩ 'lee -blɩfɛ -nɔan 'cɛɛ "kaga.»