Search form

Drɛwɩ (Actes) 14:24

24Zɩ Pɔl 'lee Barnaba Pisidi 'lɛglɔn cɛɛn bɛ, ɛn o 'bɔla Panfili 'lɛglɔn 'ji.