Search form

Drɛwɩ (Actes) 15:20

20'Pian -kaa 'fluba 'crɛn -tɛ -wlɛ 'nan, te 'o 'wi nɛn waa -tɛ -yʋ lɛ bɛ -a -blɩ dɩ, ɛn te 'o cin nan 'lee 'o cin -sran -wɛɛ "dɩ, ɛn te min 'e "blu -wɛɛ "dɩ. Ɛn te 'o 'wi nɛn min 'ka -a -blɔ 'cɛnlɛ -e -a nyɛn 'e -sran dɩɛ -a -blɩ dɩ, ɛn te 'o 'wi nyɛn -blɩ dɩ.