Search form

Drɛwɩ (Actes) 15:21

21-Yɛɛ cɩ 'nan, 'li 'e 'cɛn bɛ Moizi -le -pei -tɔ wɩnun zɩɛ 'flanɔn pɛɛnɔn -a -tɔa, kɔɔ waa ta ve minnun lɛ Zuif 'nɔn 'le cin yɩ 'kuin tʋ pɛɛnɔn man 'flinla "yi da.»