Search form

Drɛwɩ (Actes) 15:29

29'Bɛ 'wɩ zɩɛ, 'bɛ cɩ 'nan: Te 'ka 'wi nɛn waa -tɛ -yʋ lɛ bɛ -a -blɩ dɩ, ɛn te 'ka 'wi nyɛn -blɩ dɩ, ɛn te 'ka 'wi nɛn min 'ka -a -blɔ 'cɛnlɛ -e -a nyɛn 'e -sran dɩɛ -a -blɩ dɩ, ɛn te 'ka cin nan 'lee 'ka cin -sran -wɛɛ "dɩ, ɛn te min 'e "blu -wɛɛ "dɩ. 'Wɩnun zɩɛ, 'ka 'ta wʋla "da.

Kʋ 'ka 'tɔ bo.»