Search form

Drɛwɩ (Actes) 15:3

3Ɛn Antiɔs -leglizi 'pa o va -wee -kʋdɩ -ji. "Wɛɛ -kʋ, o ciɩla Fenizi 'lee Samari, te 'wɩ nɛn e drɛ 'lɔɔ, ɛn minnun nɛn o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ, o sɔɔnla Bali -sru "bɛ, te o -ko -a -nan wɩ vɩdɩ -a Zozinɔn lɛ. 'Wɩ zɩɛ -a vɩdɩ ci "nran -dan nɔn "bʋɩ Zozinɔn pɛɛnɔn lɛ.