Search form

Drɛwɩ (Actes) 15:7

7Zɩ o cɛɛn -sa 'plɛblɛ 'fɔdɩ man 'o cin yei "bɛ, Piɛri wluan lou, ɛn e -wlɛ 'nan: «'An "bʋɩnun, kaa -tɔa 'nan 'cee Bali an 'si "va -e 'an 'yee 'wɩ 'nɔnnɔn vɩ minnun nɛn o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ -wlɛ, 'dʋ -e 'o 'fli -nɔn Bali lɛ.