Search form

Drɛwɩ (Actes) 16:14

14Lɩmɔn -tʋ a fɛ zɩɛ -a -nan te e 'yra -tɛa Bali man, -a 'tɔ nɛn Lidi, e "sia Tiatire. Min -dandan nun ta sɔ nɛn yaa -taan. E ya 'wɩ zɩɛ -a mannan, ɛn Minsan -a "trɔɛn 'lɛ 'sʋ, ɛn 'wɩ nɛn Pɔl cɩ -a vɩnan bɛ, yaa -ci 'man 'kpa tɩglɩ.