Search form

Drɛwɩ (Actes) 16:16

Minnun Pɔl 'lee Sila -fɔ -pʋ 'kuin

16Te kʋ "ta -ko fɛnan nɛn o Bali trʋ "baa bɛ -a -nan, ɛn nɔan lɩmɔn -tʋ -ta 'kʋ 'lɛ. Lɩ zɩɛ -mlɛngan a -a -sru, e -pɛ -tɔala, -yee "wɛan minnun nɛn waa "paala bɛ o "lala ye "man "kaga.