Search form

Drɛwɩ (Actes) 16:19

19Nɔan lɩmɔn zɩɛ minnun nɛn waa "paala bɛ, zɩ waa 'yɩ 'nan wa'a "nyian "lala ye lɩ zɩɛ -a man dɩɛ, ɛn o Pɔl 'lee Sila 'kun, o -kʋ waa 'fla 'tanɔn 'lɛ fɛnan nɛn o tin "baa bɛ -a -nan.