Search form

Drɛwɩ (Actes) 16:26

26'Nun tɔɔn ɛn 'trɛ nyɔɔn, e nyɔɔn 'plɛblɛ "bʋʋ "le "wɛan -pʋ 'kɔn nyɔɔn 'e 'klu -ji. Tʋ 'bɔ zɩɛ -a wlu, ɛn -pʋ 'kɔn -kpɛin pɛɛnɔn 'lɛ 'sʋ, ɛn fɛnun nɛn 'e 'fɔdɩ -pʋ 'kɔnnɔn 'cɛin -man bɛ, -a pɛɛnɔn 'lɛ 'sʋ.