Search form

Drɛwɩ (Actes) 16:33

33-Pei 'bɔ 'lein zɩɛ -a man bɛ, min nɛn 'e yiɛ -tɔa -pʋ 'kɔnnɔn 'va bɛ, e -kʋ Pɔl 'lee Sila mlɔn 'ji "foelɛ. 'Nun tɔɔn ɛn waa -batize drɛ 'o 'vale 'yee "kɔnnɛn 'nɔn 'a.