Search form

Drɛwɩ (Actes) 16:37

37'Pian Pɔl -a 'vɩ 'pasianɔn lɛ 'nan: «O 'kʋ 'sɔn minnun yiɛ man, ɛn o 'kʋ 'fɔ -pʋ 'kuin, wa'a 'wɩ zɩɛ -a -ci vɩlɛ dɩ, -e te kʋ ya Rɔm 'nɔn 'a, ɛn o ya "vale 'o "sia 'kʋ man 'e yɔɔdɩ. -Yee "wɛan kʋ'a 'we "man "dɩ. 'O 'ta 'kʋ bɔla 'o 'bɔ 'a.»