Search form

Drɛwɩ (Actes) 16:9

9-Pei -man, e drɛ Pɔl lɛ "le nyrinvla -zʋ, e drɛ -yrɛ "le Masedɔa min -tʋ a 'e 'tɔdɩ lou, te yaa trʋ "baa -a vɩdɩ -a 'nan: «'I ciɩla Masedɔa 'lɛglɔn 'ji, 'i 'ta 'pa 'kʋ 'va!»