Search form

Drɛwɩ (Actes) 17:17

17-Yee "wɛan Pɔl 'wɩ tin 'ba Zuif 'nɔn 'lee minnun nɛn o 'yra -tɛa Bali man bɛ -wlɛ cin yɩ 'kuin, ɛn minnun nɛn e bɔa "o man -guada tʋ pɛɛnɔn man bɛ, e 'wɩ tin 'ba "nyian -wlɛ.