Search form

Drɛwɩ (Actes) 17:18

18'Fluba 'tɔnɔn nɛn o cɩ Epikuri -sru "bɛ, 'lee o nɛn Sitoiki -sru "bɛ, o -sa -fɔdɩ 'sia 'o 'vale Pɔl -a. O -mienun -a laabʋ 'nan: «-Mɛ "wɩ nɛn sɔɔ -tɔzan 'labɛ yaa ve?» O -mienun "o "ve 'nan: «Maan ye "le 'nan 'lɛglɔn pee -le Bali -le 'wɩ nɛn yaa ve.» -Yɛɛ cɩ 'nan Pɔl a Zozi 'le 'wɩ 'nɔnnɔn vɩnan, te e minnun nɛn o -ka bɛ -wee wluandɩ -kanɔn 'va 'wɩ ve, -yee "wɛan o 'wɩ zɩɛ -a 'vɩ.