Search form

Drɛwɩ (Actes) 17:28

28-Yɛɛ drɛ ɛn -kaa ya 'trɛda, ɛn -yɛɛ -maan -kaa kla -kaa man, ɛn -yɛɛ 'belidɩ -nɔn -cɛɛ. 'Ka 'bɔ 'va 'fluba 'tɔnɔn 'wɩ zɩɛ -a crɛn -tɛ 'va, waa crɛn -tɛ 'nan: ‹'Wɩ 'kpa, -kaa ya -yee 'nɛnnun -a.›