Search form

Drɛwɩ (Actes) 17:4

4Min plɔɛnnun 'wɩ zɩɛ -a 'man 'wɩ 'kpa -a, ɛn o -fɔ Pɔl 'lee Sila -sru, 'lee Grɛk 'nɔn "kaga "nɛn o 'yra -tɛa Bali man bɛ, 'lee lɩmɔn -mienun nɛn o 'yra -tɛa "o man 'fla bɛ.