Search form

Drɛwɩ (Actes) 17:5

5'Pian man bʋdɩ wla Zuif 'nɔn 'ji, ɛn o yiɛ 'plɛnɔn kuun 'fla yei, o o -sɛn 'o 'va, ɛn o 'wɩ 'fɔla 'fla. O -kʋ 'wɩ 'tɔlɛ min -tʋ nɛn waa laabo Zasɔn bɛ -a man 'yee "kɔnnɛn 'nan, 'e Pɔl 'lee Sila -nɔn 'wlɛ -e 'o 'kʋ waa 'flanɔn 'lɛ.