Search form

Drɛwɩ (Actes) 18:17

17-A -nan nɛn minnun pɛɛnɔn Sostɛn nɛn cin yɩ 'kɔn 'tazan -a bɛ -a 'kun, ɛn waa -sɔndɩ 'sia tin 'ba 'kɔn 'bɔ 'lɛ "nɛn. 'Pian Galiɔn 'ka 'wɩ 'tʋ 'silɛ "da "dɩ.