Search form

Drɛwɩ (Actes) 18:2

2E Zuif min -tʋ nɛn waa laabo Akila bɛ -a 'yɩ 'nan nun. Waa -ya Pɔnt 'lɛglɔn 'ji. 'O 'vale 'e nan Priskil -a, o "sia 'sinan Itali 'lɛglɔn 'ji 'e -trɛ. Kɔɔ mingɔnnɛnnun tazan Klodu nɛn Rɔm bɛ, e 'nan, Zuif 'nɔn pɛɛnɔn 'o 'si Rɔm 'lɛglɔn 'ji. Ɛn Pɔl -kʋ Akila 'lee Priskil -va.