Search form

Drɛwɩ (Actes) 19:10

10Pɔl -a drɛ zɩɛ -trilii lɛ 'fiili, ɛn minnun pɛɛnɔn nɛn o -nyɛanla Azi 'lɛglɔn 'ji, te o ya Zuif 'nɔn 'a oo, te o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩ oo, o Minsan 'le 'wɩ 'nɔnnɔn 'man.