Search form

Drɛwɩ (Actes) 19:12

12-Yee "wɛan sɔnun 'lee sɔ plɩnun nɛn o klɛ Pɔl 'kɔlɛ man bɛ, waa "sia te waa "paaman man "yaa 'nɔn man te e -cɛ "sia o man te e -yʋ -wlidɩ "sia o -sru.