Search form

Drɛwɩ (Actes) 19:35

35E drɛ zɩɛ fɔɔnɔn, ɛn min nɛn e -tɔa 'flanɔn 'lee 'fla 'tanɔn yei "bɛ, 'e -kɔla 'e 'pɛ -tɔdɩ -a o da, ɛn e 'nan -wlɛ 'nan: «Efɛz 'nɔn, min pɛɛnɔn -a -tɔa 'nan Efɛz 'bɛ yiɛ -tɔa -cee bali Artemi -le 'kɔn 'va. Ɛn Artemi 'bɔ -a yiba "min nɛn e 'si laji e -tria bɛ -cɛɛ yiɛ -tɔa "va.