Search form

Drɛwɩ (Actes) 19:40

40'Wɩ nɛn e drɛ cɛɛgʋɛ -yee "wɛan bɛ, o -kɔlaman -e 'o 'wɩ 'tɔ -kaa man 'nan, -kaa wluan minnun man. -Cee cin yɩdɩ 'gʋɛ -a -ci "ka "dɩ, ɛn -ka'a 'kɔlaman -e -kaa -ci tɩglɩ yɩ -e -kaa vɩ minnun lɛ dɩ.»