Search form

Drɛwɩ (Actes) 19:8

8Ɛn Pɔl wla Zuif 'nɔn 'le cin yɩ 'kuin. E yi -tɛala 'e 'fli da, ɛn -a mlɛn yaaga 'bɔ te e 'wɩ "paaman minnun ji. Bali -le mingɔnnɛn -blɩdɩ -le 'wɩ nɛn yaa ve minnun lɛ, te yaa -wɛɛman 'nan minnun 'o man "yi, -e 'o -sɔɔnla Bali -sru.