Search form

Drɛwɩ (Actes) 2:14

Piɛri 'wɩ tin 'ba minnun lɛ

14Piɛri 'lee Zozi 'le 'pasianɔn 'fuda -tʋ -tɔ lou, ɛn Piɛri -a 'vɩ o yei wei 'plɛblɛ 'ji minnun pɛɛnɔn lɛ 'nan:

«Zuif 'nɔn, 'lee 'ka pɛɛnɔn nɛn ka cɩ Zeruzalɛm 'gʋ, 'wɩ 'gʋɛ 'ka man, ɛn 'ka "trɔɛn "tɔ 'an wei lɛ.