Search form

Drɛwɩ (Actes) 2:37

-Leglizi tɛdɛ -trɔanan

37Zɩ minnun nɛn -nan bɛ, o 'wɩnun zɩɛ -a 'man bɛ, -a 'wɩ wla o man. Ɛn waa laabʋ Piɛri 'lee Zozi 'le 'pasianɔn -mienun lɔ 'nan: «"Bʋɩnun, "kʋ "dra "mɛn 'kɔ?»