Search form

Drɛwɩ (Actes) 2:40

40Ɛn Piɛri 'wɩ "kaga "pee 'vɩ "nyian -wlɛ, -e 'o -tɔ 'nan 'wɩ 'kpa nɛn bɛ, e 'wɩ 'pla -wlɛ. Yaa 'vɩ -wlɛ 'nan: «'Ka 'fli -nɔn Bali lɛ, -e Bali 'e 'ka 'si yra yɩdɩ nɛn e "ta -daa "bɔlɛ 'wɩ 'wlidɩ "drɛnɔn man bɛ -yrɔ.»