Search form

Drɛwɩ (Actes) 20:1

Pɔl -kʋ Masedɔa 'vaa, ɛn e -kʋ Grɛk 'trɛda

1Zɩ 'wɩ nɛn e 'fla nyɔɔn bɛ e -ta "tra "bɛ, ɛn Pɔl Zozinɔn cin 'yɩ, e o "koe "tɔ 'o da, ɛn e -wlɛ 'nan, 'e "ta -ko Masedɔa.