Search form

Drɛwɩ (Actes) 20:15

15Kʋ 'si 'bɛ 'nan, ɛn kʋ -kʋla "nyian -klʋ -dan ji. 'Bɛ 'ta tʋ cɛɛn, kʋ 'bɔla 'yi yei 'trɛ 'tʋ nɛn waa laabo Kio bɛ -a "srɔn. "Bɛ -sru "yi -a, ɛn kʋ 'bɔla 'yi yei 'trɛ nɛn waa laabo Samos bɛ -a da. 'Bɛ 'ta tʋ cɛɛn "nyian, ɛn kʋ 'bɔla 'fla nɛn waa laabo Mile bɛ -a da.