Search form

Drɛwɩ (Actes) 20:28

28-Yee "wɛan 'ka drɛ "yi 'ka 'fli -va 'lee minnun nɛn Bali lei 'saun o -nɔn 'cɛɛ 'nan 'ka yiɛ 'tɔ o va bɛ o va. 'Ka yiɛ 'tɔ Bali -le -leglizi bɛ -a va, Minsan Bali -a 'lɔ 'e 'pɩ nyɛn -a.