Search form

Drɛwɩ (Actes) 20:32

32Ɛn 'bɛ 'gʋɛ, an "ta "mɛn 'ka -pɛba wo Bali 'lee Bali -le 'wɩ nɛn e "yi "dra min lɛ bɛ -wlɔ. -Yee 'wɩ zɩɛ, 'plɛblɛ a -yrɔ -e 'e 'ka "koe "tɔ 'ka da, "bɛ -sru -e 'e "yi "nɛn yaa 'pla 'nan e dra minnun nɛn o cɩ -yee vɛ -a bɛ -wlɛ "bɛ, 'e drɛ 'cɛɛ.