Search form

Drɛwɩ (Actes) 20:35

35Zɩ kɔ min e 'nyranman 'pa -e 'e 'pa 'yalɛ -tɛnɔn 'va bɛ, maan -nan kɔɔn 'cɛɛ. Ɛn 'wɩ nɛn Minsan Zozi -a 'vɩ bɛ, -a -cin 'e 'fɔla 'ka ji. Yaa 'vɩ 'nan: ‹Min nɛn e fɛ -nɔan "min lɛ bɛ, -fɛa a -a san man e "mlian min nɛn e fɛ "sia min lɔ bɛ -a san da.› »