Search form

Drɛwɩ (Actes) 21:1

Pɔl -kʋ Zeruzalɛm

1Zɩ kʋ 'si o "srɔn "bɛ, ɛn kʋ -fɔ -klʋ -dan nɛn e -ko Kos tɩglɩ bɛ -a -ji. 'Bɛ 'ta tʋ cɛɛn, ɛn kʋ -kʋ Rodɛs, kʋ 'si 'bɛ 'nan, ɛn kʋ -kʋ Patara.