Search form

Drɛwɩ (Actes) 21:11

11-A -nan nɛn e Pɔl -le -tiɛn 'kɔlɛ 'si, ɛn 'e 'cɛin 'lee 'e 'pɛ yrɩ 'a, ɛn e 'nan: «'Wɩ nɛn Bali lei 'saun -a 'vɩ bɛ -nyrɛn 'gʋ, e 'nan: ‹Min nɛn -tiɛn 'kɔlɛ 'gʋɛ e cɩ -yee vɛ -a bɛ, zɩ Zuif 'nɔn -a -yrɩman -gʋ Zeruzalɛm -e 'o -nɔn minnun nɛn o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ -wlɛ.› »