Search form

Drɛwɩ (Actes) 21:20

20Zɩ min cejenun 'wɩ zɩɛ -a 'man bɛ, ɛn o Bali 'tɔ bɔ "dre "fɔ. -A -nan nɛn o 'nan Pɔl lɛ 'nan: «"Bʋɩ, "i 'yiɔ, Zuif 'nɔn "kaga drɛ Zozinɔn 'a, ɛn o pɛɛnɔn a 'o kɔaladɩ -pei -tɔ wɩ man 'kpa tɩglɩ.