Search form

Drɛwɩ (Actes) 22:3

3«Silisi Zuif min nɛn maan, an "sia Tars, 'pian waan 'lɛbʋ Zeruzalɛm 'gʋ. Min nɛn e 'wɩ paa 'an 'ji bɛ, waa laabo Gamaliɛl, -yɛɛ -kaa tranun drɛ wɩ paa 'an 'ji 'kpa tɩglɩ. 'An bɔ 'gʋ an ya "nɛn Bali nɛn ka cɩ cɛɛgʋ -a -sru 'labɛ, -a -sru 'kpa tɩglɩ.