Search form

Drɛwɩ (Actes) 23

1Pɔl tin 'banɔn pɛɛnɔn 'nanjɛn tɛin, ɛn e 'nan: «'An "bʋɩnun, Bali -le 'nyranman nɛn maan 'pa 'trilii -e 'e 'bɔ cɛɛgʋ yi -a bɛ, maan -tɔa 'an 'fli -lɔ 'nan, -a -tʋwli 'ka "va te e ya -wlidɩ "fo "dɩ.»

2Ɛn Bali -pannɔn 'tazan Anania "e 'nan minnun nɛn 'o 'tɔdɩ Pɔl "srɔn "bɛ -wlɛ 'nan, 'o Pɔl 'lɛbo "wi "da. 3Ɛn Pɔl "e -yrɛ 'nan: «Bali 'bɛ -taa "yie "sɔn wʋlɛ, i ya "le 'kɔnba ceje nɛn waa man 'wʋ 'fuvu bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. I ya 'i -nyrandɩ 'mɛn 'wɩ -sru 'nan -e 'i 'mɛn 'wɩ tin 'ba "le zɩ -pei -a 'vɩ bɛ -yee 'wɩ 'zʋ, ɛn i -pei -tɔ wɩ 'bɔ srɛman -a vɩdɩ -a minnun lɛ 'nan, 'waan 'sɔn.»

4Minnun nɛn Pɔl "srɔn "kogo bɛ, ɛn o 'nan Pɔl lɛ 'nan: «I ya Bali -pannɔn 'tazan -dan bɛ -a "srɔnnan?»

5Ɛn Pɔl "e -wlɛ 'nan: «"Bʋɩnun, ma'an -ci -tɔlɛ 'nan Bali -pannɔn 'tazan nɛn dɩ. 'Pian maan -tɔa 'nan Bali wei a 'e 'crɛn 'tɛdɩ 'nan: ‹Te 'i 'wɩ 'wlidɩ "vɩ 'yie minnun tazan lɛ dɩ.› »

6Zɩ Pɔl -a -ci -tɔ "le 'nan minnun nɛn 'o cin 'yɩ bɛ o -mienun a Saduze 'nɔn 'a, ɛn o plɔɛnnun a Farizɛn 'nɔn 'a bɛ, -a -nan nɛn yaa 'vɩ 'plɛblɛ tin 'banɔn yei 'nan: «'An "bʋɩnun, Farizɛn min nɛn maan, ɛn Farizɛn min 'bɛ 'an 'ya. Cɛɛgʋ -te o -ta maan tin 'banɔn 'lɛ bɛ, -yɛɛ cɩ 'nan 'an yi -tɛra "da 'nan, minnun nɛn o kaa bɛ o wuanla -kanɔn 'va.»

7Zɩ Pɔl 'wɩ zɩɛ -a 'vɩ bɛ, ɛn -sa -fɔla Farizɛn 'nɔn 'lee Saduze 'nɔn yei, -a -nan nɛn o "kaga cɛɛn 'e cin man. 8-Yɛɛ cɩ 'nan, Saduze 'nɔn "o 'vɩ 'nan, minnun nɛn o -kaa "bɛ, wa'a 'fua dɩ, ɛn Bali -le 'pasianɔn "ka "dɩ, ɛn Bali lei 'saun "ka "dɩ, te Farizɛn 'nɔn "o "ve 'nan, 'wɩ 'kpa nɛn 'wɩ zɩɛ -a.

9Minnun -le -paandɩ a ciɩlanan "da, -a -nan nɛn Farizɛn 'nɔn va 'fluba 'ci vɩnɔn wluan lou, ɛn o -sa -fɔdɩ 'sia 'plɛblɛ, te waa ve 'nan: «Kʋ'a 'wɩ 'wlidɩ -tʋwli 'ye min 'gʋɛ -a man dɩ. -Te Bali lei 'bɛ 'wɩ "paaman "ji? Ɛn -te 'bɛ "cɛɛ dɩ Bali -le 'pasiazan 'bɛ 'wɩ "paaman "ji? -Ka'a tɔa dɩ.»

10-Sa -fɔdɩ 'bɔ 'fɔla "va 'plɛblɛ "bʋʋ "le "wɛan, nyɛn 'sounjanun tazan cɛɛn 'nan, te 'o Pɔl srɛ -ji dɩ. Ɛn e 'nan 'yee minnun lɛ 'nan, 'o -sɔɔnla -e 'o Pɔl 'kun o yei, -e 'o -kʋ -a 'sounjanun -le 'kuin.

11-Pei -man bɛ, Minsan pli Pɔl man, ɛn e 'nan -yrɛ 'nan: «'I -pɔan 'kun! -Yɛɛ cɩ 'nan, zɩ i -tɔ 'an -sru 'mɛn 'wɩ vɩdɩ -a Zeruzalɛm bɛ, -a -tʋwli "nɛn "nyian 'i drɛ Rɔm!»

Zuif 'nɔn 'o 'ci 'pa Pɔl man

12Zɩ tʋ cɛɛn bɛ, ɛn Zuif 'nɔn 'o 'ci 'pa, ɛn o -tɔ 'o wei -da 'nan, -te wa'a tian Pɔl -tɛlɛ dɩɛ, wa'a fɛ ble dɩ, ɛn wa'a 'yi 'mlian dɩ. 13Minnun nɛn o 'wɩ zɩɛ -a 'pla "da "bɛ, o -fuba sinjɛn -cia. 14Minnun zɩɛ, o -kʋ Bali -pannɔn 'tanɔn 'lee min cejenun va, ɛn o 'nan -wlɛ 'nan: «Kʋa 'pla "da, ɛn kʋ -tɔ 'kʋ wei -da 'nan, -te kʋ'a tian Pɔl -tɛlɛ dɩɛ, -blɩfɛ -tʋwli 'ka 'ko 'kʋ 'le dɩ. 15-Yee "wɛan, 'ka vɩ 'sounjanun tazan -dan lɛ 'nan, 'e 'ta Pɔl -a 'cɛɛ, -e 'wɩ nɛn kɔ ka drɛ -yrɛ "bɛ 'ka vɩ. -Te "yɛɛ vɩ 'nan 'e -pli 'ka man bɛ, te "kʋe man a 'e wʋʋdɩ -e 'kʋ -tɛ.»

16-Wee san nɛn waa nrɛn bɛ, Pɔl "blu -le 'nɛn -a 'wɩ vɩdɩ 'man, ɛn e -kʋ 'sounjanun -le 'kuin -a -nan sɛɛ wʋlɛ Pɔl lɛ.

17-A -nan nɛn Pɔl 'sounjanun tazan -tʋ laabʋ, ɛn e -yrɛ 'nan: «'I 'kʋ 'nɛn 'gʋɛ -a 'sounjanun tazan -dan 'va. 'Wɩ 'tʋ a "ji -e 'e tin 'ba -yrɛ.»

18'Sounjanun tazan -trɔa 'nɛn zɩɛ -a 'lɛ, ɛn o -kʋ 'sounjanun tazan -dan 'va, ɛn e -yrɛ 'nan: «Pɔl nɛn -pʋ 'kuin bɛ, yaan laabʋ, ɛn e 'mɛn 'nan, 'an 'ta 'nɛn 'gʋɛ -a 'yiɛ 'nan, 'wɩ 'tʋ a "ji -e 'e vɩ 'yiɛ.»

19'Sounjanun tazan -dan a 'kun 'e 'pɛ -man, ɛn 'o 'man tɛɛn -a -nan nɛn yaa laabʋ -yrɔ 'nan: «-Mɛ "wɩ nɛn yie 'nan 'i ve 'mɛn?»

20'Nɛn zɩɛ e -yrɛ 'nan: «Zuif 'nɔn 'o 'ci 'pa 'nan -e 'o vɩ 'yiɛ 'nan "trɛ "bɛ, 'i 'kʋ Pɔl -a tin 'banɔn 'lɛ "le "mɛn o "ta -ko 'wɩ nɛn kɔ 'o drɛ -yrɛ "bɛ -a vɩlɛ -yrɛ. 21Te 'i 'wɩ zɩɛ -a 'sia 'wɩ 'kpa -a dɩ. -Yɛɛ cɩ 'nan, minnun nɛn o san nrɛn -yrɛ "bɛ o -fuba sinjɛn -cia. Waa 'pla "da, ɛn o -tɔ o wei -da 'nan, -te wa'a tian Pɔl -tɛlɛ dɩɛ, wa'a fɛ ble dɩ, ɛn wa'a 'yi 'mlian dɩ. O man a 'e wʋʋdɩ 'va, ɛn o ya -a man -pɛnnan 'nan 'i 'wɩ tɩglɩ 'si "va 'wlɛ.»

22'Sounjanun tazan -dan "e 'nan 'nɛn zɩɛ -yrɛ 'nan: «Te 'i 'wɩ zɩɛ -a vɩ "nyian min pee lɛ dɩ.» -A -nan nɛn e 'si "man, ɛn e -kʋ.

'Sounjanun -kʋ Pɔl -a Sezare

23"Bɛ -sru, ɛn e 'sounjanun tanɔn "fli laabʋ, e -wlɛ 'nan: «'Ka 'sounja -yaa "fli 'pla 'ka 'pɛ -a, 'lee 'sounjanun nɛn -sʋ da bɛ o -fuba 'sɔravli, 'lee 'sounjanun nɛn -tin a -wlɔ "bɛ o -yaa "fli, -e 'ka 'kʋ Sezare, te minnun nyinla. 24'Ka 'sʋ -mie 'sia Pɔl -fɔ "davɛ -a, -e 'ka 'kʋ -a -kɔnmandan Felizi lɛ. 'Ka bɔla 'a -nan nun "cɛ, te 'wɩ 'tʋ 'e drɛ -yrɛ "dɩ.»

25-A -nan nɛn e 'fluba 'gʋɛ -a crɛn -tɛ, yaa 'pa "va. Yaa crɛn -tɛ 'nan:

26«'An 'bɔ Klodu Lisias 'bɛ 'fluba 'gʋɛ -a crɛn -tɛ -kɔnmandan Felizi lɛ. 'An "we 'i 'va!

27Min nɛn maan 'pa 'sia 'yiɛ bɛ, Zuif 'nɔn -a 'kun 'nan -e 'o -tɛ. Ɛn zɩ maan 'man 'nan, Rɔm min nɛn bɛ, -a -nan nɛn maan 'vɩ 'mɛn minnun lɛ, ɛn waa 'si -wlɔ. 28Fɛ nɛn e drɛ 'lɔɔ, ɛn o 'wɩ 'tɔ "man "bɛ, an ya "vale "an -tɔa, ɛn an -kʋ -a -wee tin 'banɔn 'lɛ. 29Ɛn maan 'yɩ 'nan, o 'wɩ 'tɔ Pɔl man 'nan, e ya 'wee -pei -tɔ wɩnun srɛnan. 'Pian 'wɩ 'wlidɩ "tʋ nɛn -e min 'e 'ka 'bɛ man, ɛn -te 'bɛ "cɛɛ dɩ -e 'o min -fɔ -pʋ 'kuin 'bɛ man bɛ, ya'a 'bɛ drɛlɛ dɩ. 30O 'ci 'pa min zɩɛ -a man, ɛn maan 'wɩ 'man, -yee "wɛan maan 'pa 'sia 'yiɛ "nyiandʋ, ɛn maan 'vɩ minnun nɛn o 'wɩ 'tɔ "man "bɛ -wlɛ 'nan 'o 'lʋ 'wɩ 'tɔ "man 'i 'va nun.»

31'Wɩ nɛn waa 'vɩ 'sounjanun lɛ bɛ, o 'ta 'wʋla "da. O Pɔl 'sia -pei 'bɔ 'lein zɩɛ -a man, ɛn o -kʋ -a Antipatri. 32"Bɛ -sru "tʋ nɛn e cɛɛn bɛ, 'sounjanun nɛn o 'cɛin -ji bɛ, o 'li 'o da 'sounjanun -le 'kuin, o 'si -sʋ da 'nɔn -sru. Ɛn -sʋ da 'nɔn 'lee Pɔl nun -kʋ. 33Zɩ o 'bɔla Sezare bɛ, ɛn -sʋ da 'sounjanun Pɔl -nɔn -kɔnmandan lɛ, ɛn o 'fluba bɛ -a 'pa "va. 34-Kɔnmandan 'fluba zɩɛ -a ta 'vɩ, ɛn yaa laabʋ Pɔl -lɔ 'nan, e "sia 'lɛglɔn "cɛn "ji. Zɩ yaa 'man 'nan, Pɔl "sia Silisi bɛ, ɛn e 'nan: 35«"Mɛn 'i wei man bɛ, te minnun nɛn o 'wɩ 'tɔ 'i man bɛ, o 'bɔla 'gʋ.» -A -nan nɛn e -si -nɔn 'nan 'o 'kʋ Pɔl 'pa -e 'o yiɛ 'tɔ "va Erodi -le mingɔnnɛn 'kuin.