Search form

Drɛwɩ (Actes) 23:11

11-Pei -man bɛ, Minsan pli Pɔl man, ɛn e 'nan -yrɛ 'nan: «'I -pɔan 'kun! -Yɛɛ cɩ 'nan, zɩ i -tɔ 'an -sru 'mɛn 'wɩ vɩdɩ -a Zeruzalɛm bɛ, -a -tʋwli "nɛn "nyian 'i drɛ Rɔm!»