Search form

Drɛwɩ (Actes) 25

Pɔl 'wɩ tin 'ba Fɛtus 'lɛ

1Zɩ Fɛtus 'bɔla 'lɛglɔn zɩɛ -a -ji bɛ, yi yaaga "bɛ -sru ɛn e 'si Sezare, e -kʋ Zeruzalɛm. 2Bali -pannɔn 'tanɔn 'lee Zuif 'nɔn 'va min cejenun -kʋ Fɛtus -va, ɛn o 'wɩ 'tɔ Pɔl man. 3O toba -fɔ Fɛtus lɛ 'nan 'e 'pa 'o 'va -e 'e drɛ -e Pɔl 'e 'ta Zeruzalɛm. O "ta san nrɛnman Pɔl lɛ 'nan "yɛɛ -ta -sia -e 'o -tɛ. 4Ɛn Fɛtus -a 'vɩ -wlɛ 'nan: «Pɔl a -pʋ 'kuin Sezare, ɛn an 'bɔ -taa "kʋlɛ -nan nun -naagʋ. 5-Yee "wɛan, 'ka 'va min cejenun nɛn o -kɔlaman bɛ 'o 'pa 'an 'va, -e 'kʋ 'kʋ waa, -e 'wɩ nɛn min zɩɛ yaa drɛ 'wlidɩ "bɛ 'o -tɔ "man.»

6Fɛtus yi drɛ Zeruzalɛm 'sɔra, -a -fuzan da, ɛn e 'li 'e da Sezare. 'Bɛ 'ta tʋ cɛɛn, ɛn e -nyran fɛnan nɛn o tin "baa bɛ -a -nan, ɛn e 'nan 'o 'ta Pɔl -a 'yrɛ. 7Zɩ Pɔl -ta bɛ, ɛn Zuif 'nɔn nɛn o 'si Zeruzalɛm bɛ, 'o cin yɩ "man. -A -nan nɛn o 'wɩ "kaga "nɛn e cɩ -wlidɩ "bɛ -a 'pa "da, 'pian te wa'a 'kɔlaman -a -ci -kɔɔndɩ -a dɩ.

8Pɔl -tɔ 'e 'fli -sru -a vɩdɩ -a 'nan: «Ma'an 'wɩ 'wlidɩ "drɛlɛ Zuif 'nɔn -le -pei man dɩ, ɛn ma'an 'wɩ 'wlidɩ "drɛlɛ Bali -pan 'kɔn man dɩ, ɛn ma'an 'wɩ 'wlidɩ "drɛlɛ mingɔnnɛnnun tazan nɛn Rɔm bɛ -yrɛ "dɩ.»

9Fɛtus a "vale Zuif 'nɔn 'o 'yee 'wɩ yɩ "yi, -yee "wɛan yaa laabʋ Pɔl -lɔ 'nan: «I ya "vale 'i 'ko Zeruzalɛm -e 'ka tin 'ba 'wɩ zɩɛ -a da 'an yiɛ man?»

10Ɛn Pɔl "e 'nan: «An ya mingɔnnɛnnun tazan nɛn Rɔm bɛ -yee tin 'banɔn 'lɛ. -Wɛɛ 'mɛn 'wɩ tin "baa. Yia -tɔa 'i 'bɔ 'a 'nan ma'an 'wɩ 'wlidɩ "drɛlɛ Zuif 'nɔn lɛ dɩ. 11"Te an 'wɩ 'wlidɩ "tʋ drɛ 'nan -e min 'e 'ka -a 'wɩ 'ji bɛ, "te an "we "man -e 'an 'ka. Ɛn -te -wee 'wɩ 'bɔ nɛn waa -tɔ 'an man bɛ -a -ci "ka "dɩɛ, min -tʋ 'ka 'kɔlaman -e 'yaan 'nɔn -wlɛ -e 'waan 'tɛ dɩ. An ya "vale mingɔnnɛnnun tazan nɛn Rɔm bɛ, -a 'bɔ nɛn 'e 'mɛn 'wɩ tin 'ba.»

12Fɛtus 'lee 'yee minnun 'o cin wei -ci man, ɛn e 'nan Pɔl lɛ 'nan: «I ya "vale mingɔnnɛnnun tazan nɛn Rɔm bɛ, -a 'bɔ nɛn 'e 'yie 'wɩ tin 'ba. -Yee "wɛan o -ko 'yie 'wɩ tin 'balɛ "va "nun.»

Fɛtus Pɔl -le 'wɩ 'vɩ Agripa lɛ

13Yi "fli yaa "bɛ -sru, mingɔnnɛn Agripa 'lee 'e "blu Bereni -ta Fɛtus 'tɔ bʋlɛ Sezare. 14Zɩ o "ta yi "kaga "dra Sezare bɛ, ɛn Fɛtus Pɔl -le 'wɩ 'vɩ mingɔnnɛn Agripa lɛ. E 'nan: «Min -tʋ a 'gʋɛ, Felizi -a 'tʋɩ -pʋ 'kuin. 15Zɩ an -kʋ Zeruzalɛm bɛ, ɛn Bali -pannɔn 'tanɔn 'lee Zuif min cejenun 'wɩ 'tɔ "man, 'nan -a 'wɩ zɩɛ -a -ji bɛ, 'an tin -tɛ "da.

16Ɛn maan 'vɩ -wlɛ 'nan, Rɔm 'nɔn 'ka tin tɛa min da zɩɛ dɩ. Min nɛn o 'wɩ 'tɔ "man "bɛ, 'o 'vale minnun nɛn o 'wɩ 'bɔ 'tɔ "man "bɛ waa, 'o cin ye, -e min zɩɛ 'wɩ nɛn e drɛ 'lɔɔ, o 'wɩ 'tɔ "man "bɛ, 'e 'si "va. 17-A -nan nɛn Zuif 'nɔn zɩɛ, kʋ -ta waa 'gʋ. Ma'an yi 'palɛa dɩ, -a ta tʋ cɛɛn, ɛn an -nyran 'mɛn tin 'banan, ɛn maan 'vɩ 'nan, 'o 'ta min zɩɛ -a 'mɛn. 18Minnun nɛn o 'wɩ 'tɔ "man "bɛ o -ta, ɛn ma'an nrɔn 'an 'ji 'nan, o "ta 'wɩ 'wlidɩ "tʋ ve -e 'e drɛ paan -a drɛ wɩ -a. 19'Pian o 'wɩ 'vɩ 'o 'bɔ 'le -pei -tɔ wɩnun da 'lee min -tʋ nɛn waa laabo Zozi bɛ -a da. Min zɩɛ e -ka, ɛn Pɔl "e vɩ 'nan, -a yiɛ a "man. 20Zɩ ma'an 'wɩ zɩɛ -a 'kun "man "klɔ yɩlɛ dɩɛ, ɛn maan laabʋ Pɔl 'bɔ 'lɔ 'nan, -te e ya "vale 'e 'ko Zeruzalɛm -e 'o 'wɩ zɩɛ -a tin 'ba 'nan nun. 21'Pian Pɔl "e 'nan, 'e ya "vale 'nan mingɔnnɛnnun tazan nɛn Rɔm bɛ, -a 'bɔ nɛn 'e 'yee 'wɩ tin 'ba. -Yee "wɛan maan 'vɩ 'nan, 'o yiɛ 'tɔ tian "va -pʋ 'kuin, -e tʋ nɛn maan -nɔan 'sounjanun lɛ -e 'o 'kʋ -a -yrɛ "bɛ 'e bɔ.»

22Ɛn Agripa "e Fɛtus lɛ 'nan: «"An "ya wo "vale "an "min 'bɔ wei maan "nyian.»

-A -nan nɛn Fɛtus "e 'nan: «"Trɛ -e 'i wei man.»

23-A ta tʋ nɛn e cɛɛn bɛ, Agripa 'lee Bereni -ta. -Wɛɛ ta 'o 'vale min "kaga "nɛn o -kʋ o 'silɛ -sia bɛ waa. 'O 'vale 'sounjanun tanɔn 'lee 'flanɔn cejenun -a -wɛɛ wla tin 'banan. Ɛn Fɛtus "e 'nan, 'o -ta Pɔl -a. Zɩ o -ta -a bɛ, 24ɛn Fɛtus "e 'nan:

«Mingɔnnɛn Agripa 'lee 'ka pɛɛnɔn nɛn fɛ 'gʋɛ -a -nan bɛ, "ka 'yiɔ, cɛɛ min nɛn Zuif 'nɔn pɛɛnɔn nɛn o ya Zeruzalɛm 'lee Sezare bɛ, o -paanman -a vɩdɩ -a 'nan, e 'ka "le -e -a yiɛ 'e 'fʋ "man "dɩɛ, -nyrɛn 'gʋ. 25'Pian "mɛɛn 'va zia bɛ, ya'a 'wɩ 'wlidɩ "tʋ drɛlɛ -e 'e 'ka -a 'wɩ 'ji dɩ, ɛn -a 'bɔ "e 'vɩ 'nan mingɔnnɛnnun tazan nɛn Rɔm bɛ, -yɛɛ 'yee tin "baa. -Yee "wɛan an wɩɩ "man 'nan 'an -nɔan "minnun lɛ -e 'o 'kʋ -a -yrɛ. 26Ɛn 'wɩ nɛn 'kɔ 'an 'crɛn -tɛ 'an 'san lɛ 'nan, yaa drɛ -e 'an 'pa "va "bɛ, -a -cin 'ka 'an 'ji dɩ. -Yee "wɛan an -ta -a 'ka pɛɛnɔn 'lɛ, -te 'bɛ "cɛɛ dɩ 'i 'bɔ 'lɛ "bʋʋ mingɔnnɛn Agripa, 'i 'wɩ laabʋ -yrɔ, -te e -nyan -e 'an 'wɩ 'tʋ yɩ 'an crɛn -tɛ 'nan yaa drɛ. 27-Yɛɛ cɩ 'nan -e min 'e 'kʋ min -a min lɛ 'nan, 'e -fɔ -pʋ 'kuin te 'wɩ nɛn yaa drɛ bɛ e 'ka "va "dɩɛ, -a -ci "ka "mɛɛn 'va dɩ.»