Search form

Drɛwɩ (Actes) 25:10

10Ɛn Pɔl "e 'nan: «An ya mingɔnnɛnnun tazan nɛn Rɔm bɛ -yee tin 'banɔn 'lɛ. -Wɛɛ 'mɛn 'wɩ tin "baa. Yia -tɔa 'i 'bɔ 'a 'nan ma'an 'wɩ 'wlidɩ "drɛlɛ Zuif 'nɔn lɛ dɩ.