Search form

Drɛwɩ (Actes) 25:11

11"Te an 'wɩ 'wlidɩ "tʋ drɛ 'nan -e min 'e 'ka -a 'wɩ 'ji bɛ, "te an "we "man -e 'an 'ka. Ɛn -te -wee 'wɩ 'bɔ nɛn waa -tɔ 'an man bɛ -a -ci "ka "dɩɛ, min -tʋ 'ka 'kɔlaman -e 'yaan 'nɔn -wlɛ -e 'waan 'tɛ dɩ. An ya "vale mingɔnnɛnnun tazan nɛn Rɔm bɛ, -a 'bɔ nɛn 'e 'mɛn 'wɩ tin 'ba.»