Search form

Drɛwɩ (Actes) 25:12

12Fɛtus 'lee 'yee minnun 'o cin wei -ci man, ɛn e 'nan Pɔl lɛ 'nan: «I ya "vale mingɔnnɛnnun tazan nɛn Rɔm bɛ, -a 'bɔ nɛn 'e 'yie 'wɩ tin 'ba. -Yee "wɛan o -ko 'yie 'wɩ tin 'balɛ "va "nun.»